תקנון תחרות גרבר - "Baby of the year" 

1.    כללי
מטרנה תעשיות שותפות מוגבלת, מקבוצת אסם-נסטלה, מזמינה את הגולשים להשתתף בפעילות "Baby of the year" באתר gerberbabyoftheyear.co.il (להלן - "הפעילות" ו- "אתר הפעילות", בהתאמה).
2.    כללי
2.1    תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
2.2    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
2.3    הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להם כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה. 
2.4    תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות וממצה את זכויות וחובות המשתתפים בקשר לתחרות. 
2.5    בעצם ההשתתפות בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לכל הוראות תקנון זה באופן מוחלט ובלתי חוזר וכן כי הוא עומד בכל תנאיו.
2.6    בכל מקום בתקנון בו כתוב "עורכת הפעילות" הכוונה היא מטרנה תעשיות שותפות מוגבלת, לרבות תאגידי קבוצת אסם – נסטלה, מפעילי ומנהלי אתר הפעילות וכל מי מטעמן.
3.    תקופת הפעילות 
3.1    הפעילות בכללותה תתקיים למשך 4 שבועות החל מיום שני 06.06.22 בשעה 00:00 ועד ליום ראשון 03.07.22 בשעה 23:59 (להלן- "תקופת הפעילות"), כאשר במסגרת הפעילות, מדי שבוע תתקיים תחרות שבועית נפרדת (להלן - "התחרות השבועית"), ובסיום תקופת הפעילות תיערך תחרות סופית (להלן - "התחרות השנתית"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן.  
3.2    מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את הפעילות ו/או תקופת הפעילות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתפורסם באתר הפעילות ושתוקפה יהיה מיידי או בכל מועד אחר שתבחר עורכת הפעילות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע או בקשור לאמור.
4.    התנאים להשתתפות בפעילות
4.1    בפעילות יהיה זכאי להשתתף רק משתתף שעמד בתנאים המצטברים הבאים (להלן - "המשתתף"): 
4.1.1    המשתתף הינו מעל גיל 18 והינו חבר במועדון Baby&Me ,לרבות מצטרפים חדשים (ועמד בתנאים הנדרשים במסגרת האמור). 
4.1.2    המשתתף הזין את הפרטים האישיים כנדרש באתר התחרות.
4.1.3    המשתתף הינו אפוטרופוס חוקי של התינוק המועמד על ידו ("התינוק").
4.1.4    גיל התינוק במועד הרישום הינו 6 חודשים עד 36 חודשים.
4.1.5    המשתתף העלה תמונה של התינוק, בהתאם לדרישות המופיעות בתקנון זה להלן, וכן בחר 3 תכונות מבין התכונות המופיעות באתר והוסיף תיאור מילולי ביחס לתינוק, הכל בהתאם להנחיות באתר הפעילות.
4.1.6    עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובהוראות הדין. 
4.2    בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות תקנון זה ו/או לא מסר פרטים נכונים ומלאים, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו.  
4.3    בעצם ההשתתפות בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר כל משתתף בתחרות, כי ניתנה לו ההזדמנות לקרוא את התקנון, וכי הוא מקבל עליו את הוראות התקנון ומסכים לו. 
5.    שימוש במידע 
5.1    ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה לקבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי מעורכת הפעילות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או בכל אמצעי התקשרות אחר, והכל בכפוף להוראות הדין. 
6.    אופן ההשתתפות בפעילות
6.1    לצורך ההשתתפות בפעילות נדרש המשתתף להזין פרטים אישיים כנדרש באתר הפעילות, להעלות לאתר הפעילות תמונה של התינוק שלו, בהתאם לדרישות המופיעות בתקנון זה להלן, לבחור 3 תכונות מבין התכונות המופיעות באתר, המתארות את התינוק ולהוסיף תיאור מילולי ביחס לתינוק, הכל בהתאם להנחיות באתר הפעילות. בסיום הזנת כל המידע כאמור לעיל, על המשתתף ללחוץ על כפתור "שלח" המופיע באתר (להלן - "ההרשמה לפעילות").
מובהר כי כל משתמש יכול להעלות בכל שבוע תמונה של תינוק אחד בלבד. ככל שמשתמש מעוניין לרשום לתחרות שני תינוקות שונים או יותר, עליו לרשום אותם באמצעות משתמשים שונים (יוזר שונה) או לרשום כל תינוק לתחרות בשבוע אחר, הכל בכפוף להוראות תקנון זה.
6.2    על התמונות והתוכן המועלים על ידי המשתתפים לעמוד בתנאים הבאים, והמשתתף מאשר ומתחייב כאמור להלן:
6.2.1    התמונה והתוכן הועלו לאתר הפעילות על ידי האפוטרופוס החוקי של התינוק.
6.2.2    התמונה הינה של התינוק המתמודד בתחרות בלבד ולא ייכללו אנשים נוספים בתמונה .
6.2.3    התמונה הינה עדכנית (כלומר צולמה עד 6 חודשים לפני ההשתתפות בתחרות).
6.2.4    התמונה והתוכן אינם כוללים סימני מסחר, לוגו, או פרסום של גוף כלשהו. יתרה מכך, התמונה והתוכן אינם מפירים זכויות של צד ג', לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים.
6.2.5    אין להציג תמונה/ תוכן שאינו הולם או מגונה או מנוגד לדין, כפי שתקבע עורכת הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר כי עורכת הפעילות תהא רשאית להסיר כל תמונה ו/או תוכן שאינם עומדים בתנאי תקנון זה לאלתר וכן לפסול משתתף כאמור מהשתתפות בתחרות.
6.3    המשתתף רשאי להירשם לפעילות בכל עת במהלך תקופת הפעילות. ההשתתפות בתחרות השבועית של מועמד שנרשם לפעילות הינה אך ורק לתחרות השבועית שתתקיים באותו שבוע בה השלים המועמד את ההרשמה לפעילות, כמפורט בתקנון זה. כל משתתף רשאי להירשם פעם אחת בלבד בכל תחרות שבועית.
מועמד אשר יהיה מעוניין להשתתף בתחרות שבועית נוספת, יוכל לעשות כן על ידי רישום מחדש לתחרות בשבוע הרלוונטי (לדוגמא: מועמד שנרשם והשתתף בתחרות בשבוע השני, יהא רשאי להשתתף גם בשבוע השלישי למשל, ובלבד שנרשם מחדש לתחרות במהלך השבוע השלישי). על אף האמור לעיל, מועמד שהוכרז כזוכה שבועי או כפיינליסט שבועי (כהגדרתם בסעיף 8 להלן) באחת התחרויות השבועיות לא יהא רשאי להתמודד שוב ו/או לזכות במסגרת תחרות שבועית נוספת (והוא מועבר להתמודדות במסגרת התחרות השנתית כאמור בתקנון זה) ועורכת הפעילות תהא רשאית לפסול את השתתפותו ו/או זכייתו בתחרויות שבועיות נוספות.
7.    אופן ההצבעה לתחרות
7.1    ההצבעה לתחרות פתוחה לכל גולש באמצעות חשבון הגוגל/ פייסבוק שבבעלותו. כל גולש יהא רשאי להצביע פעם אחת בלבד בכל יום במהלך תקופת הפעילות.
7.2    ההצבעה נעשית על ידי כניסה לאתר הפעילות במיקום הרלוונטי להצבעה ולחיצה על תמונת המועמד הנבחר על ידי הגולש, הכל בהתאם להנחיות באתר התחרות.
8.    עריכת התחרות השבועית ומועדי התחרויות
8.1    כל תחרות שבועית בתקופת הפעילות תחל ביום שני בשבוע בשעה 00:00 עד יום ראשון בשבוע בשעה 23:59. כל משתתף שיירשם לתחרות ייכלל בתחרות השבועית אליה נרשם בהתאם למועד רישומו.    
8.2    הזוכה בכל אחת מהתחרויות השבועיות ייבחר על ידי הצבעות הגולשים (כאמור בסעיף 7.1), כאשר המשתתף  אשר קיבל את מירב הצבעות הגולשים באותה תחרות שבועית יהיה מועמד לזכיה בתחרות השבועית הרלוונטית (להלן – "הזוכים השבועיים"). 
8.3    כל משתתף יהא זכאי לזכות במסגרת התחרות השבועית פעם אחת בלבד בכל תקופת הפעילות. 
8.4    הזוכים השבועיים יהיו זכאים לפרס כמפורט בסעיף 11.1.1 להלן.
8.5    בנוסף לבחירת הזוכה השבועי על ידי הצבעות הגולשים כאמור לעיל, ייבחרו בכל שבוע ארבעה מועמדים נוספים (להלן – "הפיינליסטים השבועיים") על ידי צוות שופטים שימונה על ידי עורכת הפעילות, בין היתר, בהתאם לתיאור (תמונה ו/או תיאור מילולי) שהינו הכי מרגש ו/או מצחיק ו/או ייחודי ו/או יצירתי וכד', והכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. מובהר כי הפיינליסטים השבועיים ייבחרו שלא על בסיס כמות הצבעות הגולשים. כמו כן מובהר כי הפיינליסטים השבועיים לא יהיו זכאים לפרסים, אלא ימשיכו להתמודדות בתחרות השנתית יחד עם הזוכה השבועי.
8.6    עורכת הפעילות רשאית לשנות את מועדי התחרויות במסגרת הפעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
9.    עריכת התחרות השנתית
9.1    לאחר סיום כל תקופת הפעילות ובחירת הזוכים השבועיים והפיינליסטים השבועיים בתחרויות השבועיות הכלולות בה, ייבחר זוכה שנתי מבין כל הזוכים השבועיים והפיינליסטים השבועיים שנבחרו במהלך כל תקופת הפעילות (להלן - "הזוכה השנתי").
9.2    הזוכה השנתי ייבחר על ידי צוות השופטים מטעם עורכת הפעילות ויוכרז כ-"Baby of the year" של גרבר. השופטים יבחרו את הזוכה, בין היתר, בהתאם לתיאור (תמונה ו/או תיאור מילולי) שהינו הכי מרגש ו/או מצחיק ו/או ייחודי ו/או יצירתי וכד', והכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
9.3    הזוכה השנתי יהיה זכאי לפרס כמפורט בסעיף 11.1.2 להלן.
10.    איתור הזוכים וקבלת הפרסים
10.1    לאחר סיום כל אחת מהתחרויות השבועיות ועד 7 ימי עסקים לאחר תום התחרות השבועית הרלוונטית, תפעל עורכת הפעילות או מי מטעמה לאיתור המועמד השבועי לזכייה כזוכה השבועי, בהתאם לפרטים שהוזנו על ידו, וזאת באמצעות משלוח הודעת טקסט (SMS) למספר הטלפון הנייד ו/או הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המועמד לזכייה או יצירת קשר טלפוני (להלן - "הודעת מועמדות לזכייה"). מובהר כי משתתף שלא ניתן יהיה ליצור עמו קשר באמצעים האמורים לעיל יאבד את זכאותו לזכייה בפרס.
10.2    לאחר קבלת הודעת מועמדות לזכייה, על המשתתף לשלוח הודעת דואר אלקטרוני  לעורכת הפעילות וזאת בתוך 72 שעות ממועד שליחת הודעת המועמדות לזכייה (בהתאם לרישומים אצל עורכת הפעילות או מי מטעמה) (להלן - "הודעת האישור") ובה הוא נדרש לאמת את פרטיו האישיים וכן לצרף צילום ת.ז. של המשתתף המועמד לזכייה וטופס הצהרת הזוכה בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה, חתום על ידו.
10.3    רק משתתף אשר מילא את כל התנאים הנ"ל וצירף את כל המסמכים כאמור להודעת האישור וכן עמד בכל תנאי התקנון והדין יהא זכאי לזכות בתחרות הרלוונטית. מועמד לזכייה שלא ימציא את מלוא המסמכים והפרטים המפורטים לעיל בתוך 72 שעות ממשלוח מהודעת המועמדות לזכייה, תהא רשאית עורכת הפעילות לפסלו, ובמקרה זה הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ו/או לפיצוי כלשהו, ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. 
10.4    לאחר שעורכת הפעילות קיבלה את מלוא הפרטים והמסמכים הנדרשים, וככל שאין מניעה אחרת, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה.
10.5    אם לא תישלח הודעת אישור כאמור על ידי הזוכה בתוך 72 שעות ממועד משלוח הודעת המועמדות לזכייה מטעם עורכת הפעילות ו/או הודעת האישור כאמור לא תעמוד בכל הדרישות כאמור בסעיף 10.2 לעיל ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות בתחרות, כאמור בתקנון זה, ייפסל מועמד זה ועורכת הפעילות תהא רשאית ליצור קשר עם המועמד הבא שזכה במירב ההצבעות לאחר המועמד שנפסל. 
10.6    לאחר סיום כל תקופת הפעילות תבחר עורכת הפעילות את הזוכה השנתי. עורכת הפעילות (או מי מטעמה) תודיע למועמד להיות הזוכה השנתי על מועמדותו, וזאת תוך 10 ימי עסקים ממועד סיום תקופת הפעילות, בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 10.1 לעיל ויחול לגבי זכייתו כל האמור בסעיפים 10.1 - 10.5 לעיל (לרבות לענין משלוח הודעת האישור על ידו וכל המסמכים הנלווים כאמור לעיל), בשינויים המחוייבים.
10.7    מובהר, כי עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם את שמותיהם ופרטיהם של המשתתפים הזוכים בפעילות (במסגרת התחרות השבועית והתחרות השנתית) ושל הפיינליסטים השבועיים, הן את פרטי התינוקות עצמם והן את פרטי בני משפחתם (מדרגה ראשונה), שמם המלא ותמונתם, באתר התחרות ובאמצעי התקשורת השונים, לרבות בעיתונות הכתובה, באתרי האינטרנט של עורכת הפעילות, ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה אחרת וכו' וכן על גבי מוצרי גרבר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות, וכל משתתף בתחרות נותן את הסכמתו לאמור בעצם השתתפותו. 
10.8    עורכת הפעילות תהא רשאית לאפשר משלוח הודעות/ מסמכים כמפורט בסעיף זה בדרכים חלופיות, אם תוגש בקשה מתאימה על ידי המשתתף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלבד שיומצאו במועדים כמפורט בסעיף זה. 
11.    הפרסים בפעילות 
11.1    הזוכים בפעילות יהיו זכאים לקבל פרסים כמפורט להלן:
11.1.1    כל אחד מהזוכים בתחרות השבועית יהא זכאי לקבל מארז מוצרים של גרבר בשווי כולל של כ-150 ₪ (להלן – "הפרס השבועי"). 
הפרס השבועי יסופק לזוכה עד 21 ימי עסקים ממועד ההכרזה הסופית על זכייתו, באמצעות משלוח עד הבית (בכפוף למדיניות המשלוחים של החברה) במועד ובאופן שיתואם בין הצדדים.
11.1.2    הזוכה השנתי יהא זכאי לקבל שובר לרכישת ריהוט ואבזור לחדר תינוקות (מיטת תינוק ומזרן, שידת החתלה, טאפט, שטיח, אהיל ומדף) מתוך הדגמים המוצעים, מטעם "בייביז בנמל", בשווי כולל של כ- 10,000 ₪ (להלן- "הפרס הגדול"),למימוש במועד ובאופן שיתואם בין הצדדים. 
השובר יהיה ניתן למימוש עד 24 חודשים ממועד קבלתו.
11.2    הפרסים אינם ניתנים להמרה בכסף או בשווה ערך אחר. 
11.3    הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה.
11.4    מימוש הפרס יהיה בכפוף לאמור בתקנון זה ו/או הוראות הדין. 
11.5    מובהר כי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להעניק לזוכים פרסים אחרים, או פרסים בעלי ערך דומה לפרסים שהוגדרו.
11.6    עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בכל הנוגע למימוש הפרס הגדול ותנאיו, לרבות לטיב הפרס או איכותו, אספקת המוצרים, או כל עוגמת נפש שתגרם להם במהלך מימוש הפרס או לכל נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרס. האחריות הבלעדית בכל הקשור עם הפרס הגדול ואספקתו הינה של "בייביז בנמל" בלבד.
12.    שונות
12.1    פניות בקשר לתחרות ייעשו למוקד טלפוני בימים א'-ה', בין השעות 08:00 – 17:00 בטלפון שמספרו 1-800-20-11-15 ו/או במייל: Sherutgerber@il.nestle.com.
12.2    תנאי יסוד להשתתפות בפעילות הוא כי שום חוזה ו/או התקשרות של עורכת הפעילות עם צדדים שלישיים, בקשר עם הפעילות, ו/או כל חבות משפטית או תוצאות משפטיות כלשהן, לא יקנו למשתתף זכויות משפטיות כלשהן כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ולא תקום מכוחם כל חבות משפטית, הניתנת לאכיפה בתביעה משפטית או לקבלת כל סעד משפטי בגינה.
12.3    המשתתפים ו/או הזכאים להשתתף פוטרים את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל אחריות, טענה או תביעה לגבי כל נזק, הוצאה, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת ו/או בקשר עם פעילות זו. 
12.4    עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, לגבי כלל המשתתפים ו/או לגבי חלקם, לשנות את מבנה הפעילות, תוכנה, נהליה, מועדיה, תקופת הפעילות, וסוגי הפרסים על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, וזאת בהודעה אשר תפורסם 24 שעות מראש באתר הפעילות. מוסכם, כי הודעה, כאמור, תשמש הודעה מספקת והולמת. למשתתפים ו/או הזכאים להשתתף, לא תהיה כל טענה ו/או זכות כלשהי בעקבות שינוי תנאי הפעילות ו/או ביטולה ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו בגינם, לרבות עקב תקלה ו/או טעות. 
12.5    עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת הטלפון הקווית ו/או מערכת האינטרנט ו/או מערכות הרישום ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת הודעה ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה לרבות בכל מקרה בו לא נקלטו פרטים במערכות הרישום באתר ו/או נקלט באופן חלקי או משובש, ולא תשאנה באחריות לאמור לרבות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, הפסדים, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין. המשתתף מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם כל תקלה ו/או שיבוש כאמור.
12.6    עורכת הפעילות אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. המשתתף פוטר בזאת את עורכת הפעילות  ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירועים כמפורט לעיל, ולא יהא זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 
12.7    ההשתתפות בתחרות אסורה על עורכת הפעילות (לרבות תאגידי אוסם נסטלה), וכן על עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, בעלי עניין בהם ובני משפחותיהם. 
12.8    כל משתתף ו/או הזכאי להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר בזה, כי דבר השתתפותו ו/או דבר זכייתו בפעילות ו/או קבלת הפרס על ידו עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות באתרי האינטרנט ו/או במדיה החברתית של עורכת הפעילות. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף ו/או הזכאי להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או לצילום פרטיו ופרטי משפחתו והצגת תמונתם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת הפעילות, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בקשר עם האמור. 
12.9    לא ניתן לערער על תוצאות התחרות.
12.10    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר הפעילות,  לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
12.11    חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שעורכת הפעילות נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו.
12.12    משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי תחרות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.       
12.13    הדין החל על הצדדים הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, ולהם בלבד.
12.14    תקנון הפעילות יועמד לעיון כל המבקש להשתתף בפעילות באתר הפעילות ובמשרדי עורכת הפעילות.